Obchodní podmínky

1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Společnosti Kupní cenu.
1.2. Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Společnost a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva a/nebo Rámcová smlouva o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
1.3. Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Společností tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle ObčZ.

 

2. POJMY

2.1. V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:
a) "Ceník" znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.pkbpro.cz a rovněž k dostání na všech prodejních místech Společnosti. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedené internetové adrese se považuje za součást těchto Obchodních podmínek. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;
b) "Kupní cena" znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani Vratnou zálohu. Obchodních podmínek. Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenu dle čl. 6;
c) "Kupní smlouva" znamená:
I. je-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 588 a násl. ObčZ,
II. není-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 409 a násl. ObchZ;
d) "Kupující" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která se Společností uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;
e) "Obchodní podmínky" znamená tento dokument - Obchodní podmínky č. 1/2011;
f) "ObchZ" znamená zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy;
g) "Objednávka" znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím Společnosti, který Společnosti došel ve smyslu § 43a odst. 2 ObčZ;
h) "ObčZ" znamená zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy;
i) "Rámcová smlouva o dodávkách zboží" znamená písemnou smlouvu, jejímž předmětem je spolupráce Společnosti a Kupujícího při pravidelných a dlouhodobých dodávkách Zboží Společností Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek;
j) "Společnost" znamená obchodní společnost prodávající společností PKB PRO s.r.o., Kavkazská 1377/7, Praha 10, Vršovice, PSČ 101 00, IČO:24142972,
k) "Spotřebitel" znamená Kupujícího, který při uzavírání Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
l) "Zboží" znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti.
m) "Dokumentace ke zboží" znamená průvodní materiály, jako jsou návody k instalaci/ montáži, technické specifikace apod., týkající se Zboží, které jsou v tištěné podobě poskytovány Kupujícímu.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupní smlouvu lze uzavřít
I. písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením Společností,
II. ústně, tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením Společností,
III. konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího ústního nebo písemného odsouhlasení Společností nebo jiným jednáním Společnosti a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu.
3.2. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím Internetu (za podmínek uvedených v čl. 10 Obchodních podmínek) a adresovat ji kterékoli provozovně Společnosti v České republice. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení Objednávky Společností. Společnost je oprávněna ve všech případech odsouhlasit Objednávku tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Objednávce (a není-li adresa v Objednávce uvedena na adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího). V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.
3.3. Prodávající může při přijetí Objednávky na Zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele Společnosti, nebo zboží vyžaduje speciální materiály nutné k výrobě, požadovat pro Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu do výše 50% konečné Kupní ceny.

 

4. SPLATNOST KUPNÍ CENY

4.1. Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu a to v hotovosti nebo bezhotovostním převodem prostřednictvím platební karty na účet Společnosti uvedený na faktuře/dodacím listu. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách zboží, je Kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Rámcové smlouvě o dodávkách zboží.
4.2. Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, je Společnosti oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení. Svůj souhlas s tímto úrokem z prodlení potvrzuje Kupující převzetím/podpisem faktury/dodacího listu ohledně dodaného Zboží.
4.3. V případě objednávky garážových stání je účtována doprava podle kilometrů.

 

5. VLASTNICKÉ PRÁVO, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

5.1. Svým podpisem na faktuře/dodacím listu stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je povinen před podpisem faktury/dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.
5.2 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost PKB PRO s.r.o., se sídlem Kavkazská 1377/7 Praha 10, 101 00 identifikační číslo: 24142972, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
5.3 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
5.4 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
5.5 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

 

6. ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ

6.1. Na Zboží je poskytována záruční lhůta 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele (s výjimkami danými zákonem zejména ustanovením § 620 odst. 1 a 2 OZ),  a 12 měsíců pro ostatní subjekty, která počíná běžet okamžikem dodání Zboží. Jedná-li Kupující při uzavření Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, může záruční doba u některého sortimentu Zboží (výslovně označeného Společností buď na obalu Zboží, dodacího listu, faktury nebo v dokumentaci ke Zboží či záručním listě) činit dobu  jinou popř. kratší než 24 měsíců (zpravidla 12 měsíců). Prodloužená záruka musí přesně specifikována na jaké části zboží se týká a za jakých podmínek je poskytnuta. Vše musí být uvedeno v záručním listu.
6.2. Veškeré reklamace se řídí "reklamačním řádem" PKB PRO s.r.o., ObchZ popř. ObčZ. Reklamované Zboží je přijímáno pouze v záruční lhůtě a pouze kompletní s řádně vyplněným reklamačním protokolem a nákupním dokladem. Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním technikem Společnosti, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě bude Kupující informován o možném prodloužení reklamační lhůty písemně.
6.3. Záruka se nevztahuje a Společnost neodpovídá za vady Zboží, které mohl Kupující zjistit při prohlídce Zboží dle čl. 5.1. Obchodních podmínek bezprostředně po dodání Zboží a tyto vady ihned neoznámil Společnosti.

 

7.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly Společností shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího, vyřizování reklamací, účely informování o nových službách a produktech Společnosti a rozesílání reklamních materiálů Společnosti. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Společnosti a pouze jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Společnost splnění závazků z Kupních smluv a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění Kupních smluv. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn po Společnosti žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Společnosti i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Společnost archivuje údaje obsažené v uzavřených Kupních smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.
Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu info@pkbpro.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e- mailové zprávy na adresu info@pkbpro.cz.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Prodávající / zhotovitel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však VOP platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
8.2 Prodávající / zhotovitel upozorňuje, že informace na jeho webových stránkách www.auto-pristresek.cz|www.alu-carport.cz|www.strisky-polymer.cz|www.garazove-stani.cz a v jeho katalozích a tiskových materiálech jsou zčásti přebírány od třetích stran. Nelze tedy ze strany prodejce / zhotovitele zcela vyloučit věcné, technické a typografické nepřesnosti či chyby. Všechny informace/údaje o produktech a jejich možnostech použití tam uvedené slouží pouze pro nezávaznou všeobecnou informaci kupujícího o nabídce prodávajícího, nepředstavují ujištění nebo záruku pro kupujícího a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající / zhotovitel může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na jeho webových stránkách, katalozích i tiskových materiálech a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
8.3 Prodávající / zhotovitel nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, katalogů a tiskových materiálů včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Informace/údaje uvedené na webových stránkách, v katalozích a v tiskových materiálech prodejce / zhotovitele nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení kupující / objednatel od prodávajícího / zhotovitele neobdržel v písemné podobě poté, co ho v případě pochybností kontaktoval.
8.4. Celkový rozsah povinnosti prodávajícího nahradit kupujícímu újmu na jmění (škodu), která vznikne porušením povinnosti ze smlouvy nebo porušením povinnosti stanovené zákonem, je omezen do výše 100% smluvní ceny zboží, a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Nahrazuje se pouze skutečná škoda; ušlý zisk ani další typy škod či nepřímých škod se nenahrazují. Škoda se přednostně nahrazuje v penězích. Sjednané omezení náhrady újmy se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, jakož i na náhradu škody způsobené člověku na jeho přirozených právech. Případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené prodávajícím kupujícímu se započítávají na náhradu škody v plné výši. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody trvá jeden rok. To platí i pro právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku. Jedná-li se na straně kupujícího o spotřebitele, platí zákonná úprava uplatnění práv z vadného plnění a náhrady újmy dle OZ a souvisejících předpisů vydaných na ochranu spotřebitele.
8.5Kupující / objednatel uznává, že nezíská žádná práva k jakémukoli patentu, ochranné známce, obchodnímu jménu (firmě) ani jakémukoli jinému duševnímu vlastnictví, které prodávající / zhotovitel (PKB PRO, spol. s r.o.) vlastní nebo užívá. Kupující / objednatel se zavazuje nečinit nebo nedovolit, aby bylo činěno cokoli, co by mohlo jakýmkoli způsobem nepříznivě působit na platnost nebo hodnotu duševního vlastnictví prodávajícího / zhotovitele nebo být na újmu dobré pověsti prodávajícího / zhotovitele.
8.6 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné či neúčinné nebo zdánlivé, nedotýká se platnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení.
8.7 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2014.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.