e-shopu společnosti PKB PRO s.r.o.

Základní údaje:
Provozovatel e-shopu (sídlo, fakturační adresa):

PKB PRO s.r.o.
Kavkazská 1377/7
101 00 Praha 10 - Vršovice
Česká republika
IČ: 241 42 972

Provozovna - sklad, kontaktní adresa:

PKB PRO s.r.o.
Jana Nohy 1441
256 01 Benešov u Prahy
Česká republika
IČ: 241 42 972

Bankovní spojení: 245497545/0300

Odpovědná osoba a kontakt
Kateřina Bederková, e-mail: info@strisky-polymer.cz

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti ze smluvního vztahu uzavíraného mezi dodavatelem (jinak také „provozovatel“ či „dodavatel“) a odběratelem (dále také „spotřebitel“) prostřednictvím internetového prodeje. Provozovatelem internetového obchodu je společnost PKB PRO s.r.o., IČ: 24142972, se sídlem: Kavkazská 1377/7, Vršovice 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182598. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavíraná mezi dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu dodavatele. Internetový obchod je dodavatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese strisky-polymer.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Odběratel je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového portálu objedná a zaplatí na webových stránkách specifikované zboží a jeho případnou montáž. Zbožím se rozumí především vchodové stříšky montované na vnější plášť budovy (dále jen „zboží“).

Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu pořídit zboží od dodavatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Zaplacením objednaného zboží souhlasí odběratel s cenou zboží i dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může dodavatel jednostranně měnit či doplňovat. Dodavatel je v takovém případě povinen poskytnout odběrateli nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je odběratel akceptuje. Pro případ, že odběratel navrhované změny odmítne, určí odběrateli přiměřenou lhůtu, ve které je povinen odběratel dodavateli odmítnutí změny sdělit a v takovém případě smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vypovědět. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka zboží prostřednictvím e-shopu dodavatele je možná pro všechny uživatele, kteří mají adresu pro doručování zboží na území České republiky. Pro objednání zboží se nevyžaduje registrace uživatele.

Odběratel, může být na webových stránkách dodavatele registrován (dále také jen „registrovaný uživatel“). V takovém případě odběratel uvede při objednávce zboží, že je registrovaným uživatelem a po ověření tohoto faktu ze strany dodavatele nakupuje zboží za tam uváděných podmínek stanovených dodavatelem.

Jakmile je odběratel registrovaným uživatelem, má přístup i ke svému uživatelskému účtu (dále jen „uživatelský účet“). Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené odběratelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou dodavatelem považovány za správné.

2. Uživatelský účet

Na základě registrace odběratele provedené na webové stránce může odběratel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může odběratel provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může odběratel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Registrovaný uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany odběratele. Odběratel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Registrovaný uživatel nesmí poskytovat třetím osobám přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do uživatelského účtu. Registrovaný uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou provozovatel nebo třetím osobám.

V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto přístupových hesel k účtu je registrovaný uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně provozovateli

Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy odběratel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy registrovaný uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření smlouvy

Zaslání závazné objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena momentem vzájemného doručení závazného souhlasu odběratele i dodavatele s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele). Od tohoto momentu mezi odběratelem a dodavatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením smlouvy odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek (reklamačního řádu), a že s nimi souhlasí.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Do ceny zboží nejsou zahrnuty náklady spojené s jeho doručením odběrateli, jakož i s případnou montáží zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní odběratel objednávkový formulář, který poté zašle dodavateli (dále také jen jako „objednávka“). Dodavatel potvrdí přijetí objednávky odběrateli v elektronické podobě, a to neprodleně po obdržení objednávkového formuláře.

Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká akceptací objednávky, jež je dodavatelem zasláno odběrateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele. Okamžikem převzetí zboží přechází na odběratele nebezpečí škody na zboží. V případě přepravy zboží přechází na odběratele nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci.

O přijetí objednávky je odběratel automaticky informován e-mailem. V detailu každého zboží i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, bude dodavatel odběratele neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem případně i dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení ceny ve vlastnictví dodavatele.

Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám bez účasti dodavatele.

4. Storno objednávky

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit pouze před její expedicí. V případě, že nebude objednávka do té doby zrušena, a bude již vyexpedována, může být po odběrateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, dodavatel bude neprodleně kontaktovat odběratele za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že odběratel zaplatil již část nebo celou částku ceny zboží, popř. ceny montáže, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření smlouvy nedojde.

5. Přeprava a dodání zboží

V případě, že věc při převzetí odběratelem není ve shodě s uzavřenou smlouvou, popř. není instalována v souladu s instalačními plány, má odběratel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží, resp. jeho instalaci do stavu odpovídajícího smlouvě, a to podle požadavku odběratele buď výměnou, nebo opravou. Není-li takový postup možný, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, resp. realizace instalačních prací nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud odběratel před převzetím věci o rozporu s obsahem smlouvy věděl nebo rozpor s uzavřenou smlouvou sám způsobil.

Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatelem realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 7 dnů pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, a to maximálně 30 dní, o čemž bude odběratel bezodkladně po zjištění této skutečnosti dodavatelem vyrozuměn prostřednictvím mailu. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky odběratele. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu, resp. montáž zboží na adrese odběratele. Dopravu na adresu určení hradí odběratel.

Je-li dodavatel podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené odběratelem v objednávce, je odběratel povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li odběratel zboží při dodání, je dodavatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí odběratel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu odběratel stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. V případě, že obal je poškozen je nutné tuto informaci uvést do předávacího protokolu přepravní služby a uplatnit reklamaci přímo u přepravce.

Způsob doručování:
a) Osobní odběr

Osobní odběr zboží je možný na adrese provozovny: PKB PRO s.r.o., Jana Nohy 1441, 256 01, Benešov u Prahy. Vyzvednutí na výše uvedené firemní provozovně je možné každý všední den po předchozí domluvě na tel. 702063323. Zboží si zákazník vyzvedává osobně.

b) Přepravní služba Toptrans

Expedice balíků zásilkovou službou Toptrans, 2x týdně (zpravidla úterý a čtvrtek). Doručení balíků probíhá následující pracovní den dle všeobecných obchodních podmínek konkrétního přepravce (tj. Toptrans). Před doručením balíčku bude odběratel informován dopravcem mailem i telefonicky na čísle uvedeném v objednávce ohledně upřesnění termínu převzetí.

c) Prostřednictvím subdodavatele pověřeného dodavatelem

6. Práva z vadného plnění a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Dodavatel odpovídá odběrateli ve lhůtě 12 měsíců ode dne převzetí zboží za to, že zboží je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel odběrateli za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou po převzetí věci, ve lhůtě dvaceti 24 měsíců ode dne převzetí (odpovědnost za vady).

Práva odběratele vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje odběratel na kterékoli provozovně dodavatele.

Dodavatel potvrdí odběrateli uplatnění odpovědnosti za vady. V potvrzení dodavatel uvede, kdy odběratel vadu uplatnil, provedení opravy a dobu trvání vyřízení uplatnění vady.

Uplatnění práva odpovědnosti za vady včetně odstranění vady musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má odběratel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Záruční dobou je datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, a je zároveň vyznačena na obalu zboží či v jeho návodu. Ve sporných případech může být záruční lhůta dodavatelem v odůvodněných případech prodloužena o 5 dní jako náhrada za čas dopravy.

7. Odstoupení od smlouvy

Odběratel má při objednávce zboží některým prostředkem komunikace na dálku v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Odběratel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012., občanského zákonu, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání odběratele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Odstoupení od smlouvy musí být nejpozději 14. den předáno k doručení dodavateli. Odstoupení od kupní smlouvy musí odběratel adresovat na adresu provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty dodavatele. V takovém případě odběratel (spotřebitel) písemně oznámí dodavateli odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení ne však déle než 30 dní od doručení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Ve lhůtě 5 dnů od vrácení zboží odběratelem je dodavatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

Odběratel bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči odběrateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku odběratele na vrácení smluvní ceny.

V souladu s ust. § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dodavatel povinen vrátit odběrateli finanční prostředky bez zbytečného odkladu obvykle do tří dnů ode dne navrácení zboží, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy a to včetně nákladů na dodání zboží. V souladu s ust. 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nese odběratel náklady spojené s navrácením zboží dodavateli.

Pokud není možné vrátit všechno zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno) musí odběratel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může dodavatel uplatnit na odběrateli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou cenu. Dodavatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Dodavatel odběrateli v takovém případě vrací jen takto sníženou cenu. Na kupní cenu, která má být odběrateli vrácena, může dodavatel navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy odběratel nemá v případě smluv: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání odběratele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li odběratel originální obal výrobku.

8. Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může odběratel uhradit dodavateli následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném odběratelem v objednávce;
b) bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 245497545/03000 vedený u ČSOB (dále jen „účet dodavatele“);
c) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
d) při osobním odběru hotově

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem případně i dodacím listem.

Zboží zůstává do úplného zaplacení ceny ve vlastnictví dodavatele. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.strisky-polymer.cz (včetně akčního zboží/výprodeje) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti dodavatele plnit. Cena je platná v době objednání.

Společně s kupní cenou je odběratel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Nejsou-li tyto náklady součástí kupní ceny, uvádí je dodavatel jako samostatnou položku v souhrnu objednávky, kterou odběratel při nákupu odsouhlasuje. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě objednávky autopřístřešku je účtována doprava podle kilometrů a to v částce 22,- Kč/km bez DPH. Případná montáž zboží podléhá specifickému ujednání dodavatele s odběratelem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je odběratel povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek odběratele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatel.

Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel odběrateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu odběratele.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

Odběratel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží, resp. ceny zboží s montáží.

Odběratel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Odběratel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Odběratel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. Ochrana osobních dat

Ochrana osobních údajů odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a současně plně respektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
Odběratel souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z uzavírané smlouvy, tj. zejména pro zaslání objednávky, potvrzení objednávky, fakturaci, uzavření veškerých ostatních případných smluvních dokumentů. Dodavatel coby zpracovatel osobních údajů tyto údaje zpracovává výlučně za účelem realizace práva a povinností vyplývajících z předmětného závazkového vztahu. Osobní údaje jsou archivovány pouze podobu nezbytnou k realizaci práv a povinností z uzavřených smluv a návazně též v zákonných lhůtách pro splnění povinností ve vztahu ke správním orgánům a po uplynutí předmětných zákonných lhůt skartovány, popř. anonymizovány. Dodavatel zpracovává pouze tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní čísla, jména kontaktních osob.
Dodavatel je povinen nakládat s osobními údaji, není – li dále stanoveno jinak, výlučně za účelem předmětu jeho činnosti, eventuálně v souvislosti se splněním jeho zákonných povinností. Dodavatel se zavazuje shromážděné osobní údaje veškerých subjektů uveřejněných v jeho databázi neposkytovat záměrně jakýmkoli jiným subjektům, které nemají na realizaci obchodu dle těchto všeobecných obchodních podmínek relevantní právní zájem.
Dodavatel tímto odběratele výslovně informuje, že jakýkoli souhlas poskytnutý dodavateli odběratelem - fyzickou osobou, popř. jinou fyzickou osobou v databázi uvedenou, v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů je kdykoli odvolatelný.
Kterákoli fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou dodavatelem evidovány, je oprávněna kdykoli požádat volnou formou o opravu, revizi a aktualizaci svých osobních údajů, popř. uplatnit právo být zapomenuta. Dodavatel je na základě podané žádosti povinen vždy bezodkladně výmaz osobních údajů fyzické osoby uskutečnit. Z žádosti o výmaz osobních údajů musí být objektivně seznatelné, která osoba ji činí, jakého výčtu jejích osobních údajů se její žádost týká, nebo mají – li být osobní údaje odstraněny zcela, a současně v ní musí být uvedena e-mailová eventuálně korespondenční adresa, na níž lze zaslat potvrzující zprávu o skutečnosti, že osobní údaje subjektu byly s konečnou platností z databáze dodavatele odstraněny. O provedené opravě, úpravě, nebo výmazu osobních údajů informuje dodavatel vždy výlučně subjekt, kterého se takové údaje týkají.
Dodavatel se zavazuje učinit taková vnitřní organizační opatření, aby bylo zabráněno zneužití osobních údajů kterékoli fyzické osoby evidované v jeho databázích. O formě interních opatření je dodavatel povinen k dotazu zpravit odběratele, popř. třetí osobu jíž se uveřejněné údaje týkají.
Odběratel, který sdělil osobní údaje třetí osoby, na základě jejího předchozího souhlasu, se zavazuje o možnosti uplatnění práva být zapomenut, prokazatelně poučit osobu (např. kontaktní osobou), jíž se uveřejňované osobní údaje bezprostředně týkají. V případě, že tak odběratel neučiní a uvede dodavatel osobní údaje třetí osoby bez jejího výslovného souhlasu a poučení zavazuje se dodavateli nahradit veškerou skutečnou škodu, která vznikne dodavateli v souvislosti s případným právním postihem.
Dodavatel je oprávněn archivovat veškeré dokumenty týkající se poskytnutí souhlasů, popř. nesouhlasů se zpracováním osobních údajů odběratele, jakož i jím uvedených osob. S archivací dotčených dokumentů tímto vyslovuje odběratel svůj souhlas.
Dodavatel je oprávněn v rámci aktualizace souhlasů, zejména s přihlédnutím na stávající právní úpravu, jakož i na aplikační praxi z nařízení GDPR vyplývající, oprávněn kdykoli požadovat aktualizaci souhlasů se zprávou a nakládáním osobních údajů jak odběratele, tak třetí osobu odběratelem uvedenou.
Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.
Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se odběratel domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat dodavatele o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.
Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí.
Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatelem na elektronickou adresu odběratele, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu odběratele, jakož i s odesíláním souborů cookies. Uvedený souhlas je odběratel oprávněn kdykoli bez uvedení důvodů písemně odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V případě, že z kupní smlouvy či ze zákona vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Dodavatel v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tímto výslovně poučuje odběratele o možnosti mimosoudních řešení případných spotřebitelských sporů před orgánem České obchodní inspekce, jejíž webové stránky jsou: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Zde najdete odkaz na Reklamační protokol   a  formulář pro   Odstoupení od smlouvy (DOCX)

Obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2019, a to do odvolání.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s výše uvedenými obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste ji je řádně přečetl/a.
PKB PRO s.r.o.